Lagerprogramm: Spanplatten (Nut + Feder) - Multifunktionsplatten (Nut + Feder) - Spanplatten P3 - Spanplatten B1

 

Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 10 mm 2,05 x 0,925 m
Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 13 mm 2,05 x 0,925 m
Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 16 mm 2,05 x 0,925 m
Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 19 mm 2,05 x 0,925 m
Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 22 mm 2,05 x 0,925 m
Spanplatte  Nut+Feder P 3 (V 100)  E1 25 mm 2,05 x 0,925 m
 
Spanplatte P 3 (V 100)  E1 19 mm 2,80 x 2,07 m
 
Spanplatte B1 schwerentflammbar  (P2) 19 mm 5,31 x 2,10 m